​PuMPuRAM MALNAVĀ – 2 GADI!

Eiropas atbalsts projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ir pieejams gan profesionālo, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 12. klasei. Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu projektiem.

Malnavas koledža darbu projektā uzsāka 2017./ 2018. gadā 2. semestrī, kad ar dažādiem atbalsta pasākumiem projektā tika iesaistīti 21 audzēknis. Pagājušajā mācību gadā 1.sem projektā nepieciešamo atbalstu saņēma 42 izglītojamos, 2.semestrī Malnavas koledžā Eiropas atbalstu saņēma jau 56 audzēkņi. Šogad - 2020. gadā- projektam “PuMPuRS Malnavā” janvāri– februārī aprit 2 gadi! Šajā mācību gadā 1.sem projekta atbalstu saņēma 54 audzēkņi , bet 2.sem jeb šobrīd 62 izglītojamie. Projektā iesaistīti 15 grupu audzinātāji - Individuālo atbalsta plānu sastādītāji un uzraudzītāji, taču konsultatīvā atbalsta sniegšanā iesaistās viss skolotāju kolektīvs. Lielu daļu projekta atbalsta sastāda pusdienas- dienas piedāvājums, ko apmaksā projekts, bet mūsu audzēkņus visus šos projekta gadus garšīgi un veselīgi baro uzņēmums CPA . Pedagogiem ir sāpīgi apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību pamešanas iemesls ir vēlme ātrāk sākt strādāt , lai vienkārši varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu pedagogi uzskata, ka ne tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet visiem skolu audzēkņiem ( arī profesionālo) pienāktos brīvpusdienas. Jebkurā mācību iestādē tā būtu laba prakse un laba mācību iestādes vide, kas rada labvēlīgus apstākļus mācībām. Šajā semestrī projekts ēdināšanu nodrošina 56 audzēkņiem.

Šo divu gadu laikā jaunieši ir novērtējuši , cik liela nozīme ir arī tam, ka projekts dot iespējas jauniešiem saņemt papildus konsultācijas mācību sekmju uzlabošanai, lai viņi varētu papildus apgūt tos mācību priekšmetus, kas viņiem sagādā grūtības vai tieši tāpēc rodas bažas par mācību turpināšanu. Šobrīd darbs pie IAP sagatavošanas 2.semestrim gandrīz jau ir pabeigts, taču liela nozīme ir tam, ka projektā var tikt iesaistīti izglītojamie jebkurā mācību periodā, tiklīdz šos mācību pamešanas riskus pedagogi pamana un uzskata par nepieciešamu šo darbu projektā uzsākt. Šeit lielu lomu spēlē pieredzējis un zinošs pedagogu un audzinātāju kolektīvs- kāds Malnavā arī ir. Tas dot cerību, ka jaunieši tiešām iegūs izvēlēto specialitāti un priekšlaicīgi mācību pamešanas riski samazināsies līdz minimumam. Par projekta līdzekļiem tiek apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs un vēl projektā ir paredzēts arī finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai.

Pārpublicēts no http://karsava.lv/pumpuram-malnava-2-gadi/