Atbalsta komanda

Cilvēka mērķis ir būt pašam, un šī mērķa sasniegšanas noteikums – būt cilvēkam pirmkārt sev. Ne sevis noliegums, ne patmīla, bet mīlestība pret sevi; ne atteikšanās no individuālā – bet sava personīgā, cilvēciskā ES apliecināšana: lūk, patiesās humānās ētikas vērtības.

/psihologs Ē.Fromms/


Izglītojamo atbalsta komanda dienesta viesnīcā

Lilija Skrima
Dienesta viesnīcas vadītāja 
T: 27873089
lilija.skrima@malnavaskoledza.lv

Valērijs Circenis
Dienesta viesnīcas skolotājs
T: 26806648
valerijs.circenis@malnavaskoledza.lv

Rita Starodumova
Dienesta viesnīcas skolotāja
T: 28339377
rita.starodumova@malnavaskoledza.lv


Izglītojamo atbalsta komanda 

Ērika Ruskule
Profesionālas vidējās izglītības struktūrvienības vadītāja
T: 29127771
erika.ruskule@malavaskoledza.lv

Raimonds Lāčaunieks
Pedagogs
T: 26325045
raimonds.lacaunieks@malnavaskoedza.lv

Alita Dukule
Pedagogs
T: 26513588
alita.dukule@malnavaskoedza.lv

Larisa Kolosova
Māsa/vispārējās aprūpes mās
T: 29332951
larisa.kolosova@malnavaskoledza.lv 


Atbalsta komanda palīdzēs:

- ja izglītojamajam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, kā arī ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt koledžu;

- ja izglītojamajam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;

- ja izglītojamajam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu u.c.

Atbalsta komanda ir Malnavas koledžas speciālistu grupa, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu izglītojamiem, iesaistot viņu vecākus un likumiskos pārstāvjus, pedagogus un koledžas darbiniekus.

Atbalsta komandā darbojas direktora vietniece audzināšanas darbā, sociālais pedagogs, medicīnas māsa, speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos, dienesta viesnīcas skolotāji un citi koledžas darbinieki atbilstoši koledžas direktora izdotam rīkojumam.

Atbalsta komandas galvenie uzdevumi

  • koordinēt izglītojamo pedagoģiskās, psiholoģiskās un sociālās izpētes darbu izglītības iestādē;
  • īstenot un izvērtēt izglītojamo individuālos izglītības programmas apguves plānus;
  • izvērtēt izglītojamo mācību sasniegumu attīstības dinamiku saskaņā ar izglītības iestādē noteiktajiem kritērijiem;
  • sniegt nepieciešamo atbalstu problēmsituāciju risināšanā izglītojamajiem un viņu vecākiem, un likumiskajiem pārstāvjiem, mācību priekšmetu skolotājiem un izglītības iestādes darbiniekiem;
  • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām;
  • veidot informācijas un statistikas datu bāzi, analizēt sava darba pieredzi.