Studiju programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” docētāji

Studiju kurss Docētājs Kabinets e-pasts
Uzņēmuma vadīšana Karīna Adamoviča-Krišāne v.k. 59 j.k. 77 karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Lietišķā komunikācija Daina Znotiņa daina.znotina@malnavaskoledža.lv
Digitālās un komunikāciju tehnoloģijas Aleksejs Zorins aleksejs.zorins@rta.lv
Ekonomikas pamati Evita Kļaviņa j.k.93. evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Agroekoloģija un vides aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Pētījumu metodoloģija Rita Starodumova Kintija Pekša j.k.68. rita.starodumova@malnavaskoledza.lv kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Darba drošība un civilā aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība 1.k. Sandra Ežmale sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (angļu valoda) Dace Laizāne j.k.112. dace.laizane@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (vācu valoda) Karīne Laganovska karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Agrārpolitika Vēsma Šumska v.k.86. j.k.98 vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Augsne un tās apstrāde Vilma Keiša v.k.25 vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Augu aizsardzība un mēslošana Aigars Oļukalns aigars.olukalns@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģija, labturība un veselība Marlinda Kaša v.k.62. j.k.68 marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana, ēdināšana un lopbarības sagatavošana Silvija Dreijere silvija.dreijere@malnavaskoledza.llv
Tirgzinība Alita Dukule j.k.83. alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Grāmatvedība Ruta Kļaviņa j.k.75. ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Bioloģiskā augkopība Vilma Keiša v.k.25 vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība 2.k. Evita Kļaviņa j.k.93. evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Investīcijas un finanses Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@gmail.com
Augkopība, tās produkcijas ražošana Vēsma Šumska v.k.86. j.k.98 vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Lopkopība, tās produkcijas ražošana Marlinda Kaša v.k.62. j.k.68 marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības tehnika Raimonds Lāčaunieks v.k.54. j.k.49 raimonds.lacaunieks@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības projektu vadīšana Sandra Ežmale sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Augļkopība Marita Jonina marita.jonina@malnavaskoledza.lv