Studiju programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” mācībspēki

Studiju kurss Māccībspēks Kabinets e-pasts
Profesionālā svešvaloda (angļu) Valentīna Gorpiniča j.k.112. valentina.gorpinica@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (angļu) Dace Laizāne j.k.112. dace.laizane@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (vācu) Karīne Laganovska karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (krievu) Irēna Šicāne j.k.109. irena.sicane@malnavaskoledza.lv
Matemātika Rita Starodumova j.k.68. rita.starodumova@malnavaskoledza.lv
Saskarsmes psiholoģija Alita Dukule j.k.83. alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Digitālās un komunikāciju tehnoloģijas Aleksejs Zorins aleksejs.zorins@rta.lv
Ekoloģija Aleksejs Burbo v.k.1. aleksejs.burbo@malnavaskoledza.lv
Statistika un pētījumu metodoloģija Rita Starodumova j.k.68. rita.starodumova@malnavaskoledza.lv
Darba un civilā aizsardzība Raimonds Lāčaunieks v.k.54. raimonds.lacaunieks@malnavaskoledza.lv
Agrārpolitika Vēsma Šumska v.k.86. vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbības likumdošana Aldis Kaļva aldis.kalva@rta.lv
Lietvedība Aija Čerpinska aija.cerpinska@rta.lv
Grāmatvedība Ruta Kļaviņa j.k.75. ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Ekonomikas teorija Evita Kļaviņa j.k.93. evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība Ruta Kļaviņa j.k.75. evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Investīcijas un finanses j.k.77.
Tirgzinība Alita Dukule j.k.83. alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Vadības zinības Karīna Adamoviča-Krišāne v.k. 59 karina.adamovica-krisane@malnavaskoledza.lv
Augkopība, tās produkcijas ražošana Anda Rūtenberga-Āva anda@blusas.lv
Augkopība, tās produkcijas ražošana Vēsma Šumska v.k.86. vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Lopkopība, tās produkcijas ražošana Marlinda Kaša v.k.62. marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības tehnika Raimonds Lāčaunieks v.k.54. raimonds.lacaunieks@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības projektu vadīšana Sandra Ežmale j.k.108. sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Augu un dzīvnieku bioloģija Kintija Pekša j.k.75. kintija.peksa@malnavaskoledza.lv

*j.k.jaunais korpuss

*v.k.muižas korpuss