Studiju programma „Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” docētāji

Studiju kurss Docētājs Kabinets e-pasts
Uzņēmuma vadīšana Karīna Adamoviča-Krišāne v.k 59
m.k. 77
karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Lietišķā komunikācija Daina Znotiņa daina.znotina@malnavaskoledža.lv
Digitālās un komunikāciju tehnoloģijas Aleksejs Zorins aleksejs.zorins@rta.lv
Ekonomikas pamati Evita Kļaviņa j.k. 93 evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Agroekoloģija un vides aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Pētījumu metodoloģija Rita Starodumova Kintija Pekša j.k. 68 rita.starodumova@malnavaskoledza.lv kintija.peksa@malnavaskoledza.lv
Darba drošība un civilā aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība 1.k. Sandra Ežmale sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (angļu valoda) Dace Laizāne j.k. 112 dace.laizane@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (vācu valoda) Karīne Laganovska karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Agrārpolitika Vēsma Šumska m.k. 86 j.k. 98 vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Augsne un tās apstrāde Vilma Keiša m.k. 25 vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Augu aizsardzība un mēslošana Aigars Oļukalns aigars.olukalns@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības dzīvnieku fizioloģija, labturība un veselība Marlinda Kaša m.k. 62 j.k. 68 marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšana, ēdināšana un lopbarības sagatavošana Silvija Dreijere silvija.dreijere@malnavaskoledza.llv
Tirgzinība Alita Dukule j.k. 83 alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Grāmatvedība Ruta Kļaviņa j.k. 75 ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Bioloģiskā augkopība Vilma Keiša m.k. 25 vilma.keisa@malnavaskoledza.lv
Uzņēmējdarbība 2.k. Evita Kļaviņa j.k. 93 evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Investīcijas un finanses Elita Jermolajeva elita.jermolajeva@gmail.com
Augkopība, tās produkcijas ražošana Vēsma Šumska m.k. 86
j.k. 98
vesma.sumska@malnavaskoledza.lv
Lopkopība, tās produkcijas ražošana Marlinda Kaša m.k. 62 j.k. 68 marlinda.kasa@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības tehnika Raimonds Lāčaunieks m.k. 54 j.k. 49 raimonds.lacaunieks@malnavaskoledza.lv
Lauksaimniecības projektu vadīšana Sandra Ežmale sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Augļkopība Marita Jonina marita.jonina@malnavaskoledza.lv

J.k. - Malnavas koledžas jaunais korpuss (Kļavu iela 17, Malnava)

M.k. - Malnavas koledžas muižas korpuss (Muižas iela 4, Malnava)