Studiju programmas „Autotransports ” docētāji

Studiju kurss Docētājs Kabinets e-pasts
Profesionālā svešvaloda (angļu) Dace Laizāne j.k. 112 dace.laizane@malnavaskoledza.lv
Profesionālā svešvaloda (vācu) Karīne Laganovska karine.laganovska@malnavaskoledza.lv
Lietišķā komunikācija Daina Znotiņa daina.znotina@malnavaskoledza.lv
Uzņēmuma vadīšana Karīna Adamoviča-Krišāne m.k. 59
j.k. 77
karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Matemātika Ilga Novikova j.k. 88 ilga.novikova@ malnavaskoledza.lv
Digitālās un komunikāciju tehnoloģijas Aleksejs Zorins aleksejs.zorins@malnavaskoledza.lv
Uzņēmuma ekonomika Evita Kļaviņa j.k. 93 evita.klavina@malnavaskoledza.lv
Tirgzinība Alita Dukule j.k. 83 alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Fizika Rita Starodumova j.k. 68 rita.starodumova@malnavaskoledza.lv
Pētījumu metodoloģija Karīna Adamoviča-Krišāne m.k. 59
j.k. 77
karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Darba un civilā aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Ekoloģija un vides aizsardzība Andris Skromulis andris.skromulis@malnavaskoledza.lv
Programmējamo loģisko kontrolieru pielietojums un programmēšana Ritvars Rēvalds ritvars.revalds@malnavaskoledza.lv
Automobiļu elektroiekārtas un elektronika Pjotrs Žukovs m.k. 90 pjotrs.zukovs@malnavaskoledza.lv
Spēkratu uzbūve 1 Pjotrs Žukovs m.k. 90 pjotrs.zukovs@malnavaskoledza.lv
Spēkratu uzbūve 2 Edmunds Jurušs j.k. 71 edmunds.juruss@malnavaskoledza.lv
Autotransporta līdzekļu tehniskā apkope un remonts Arturs Vorkalis m.k. 50
j.k. 70
arturs.vorkalis@malnavaskoledza.lv
Tehniskā servisa organizācija Arturs Vorkalis m.k. 50
j.k. 70
arturs.vorkalis@malnavaskoledza.lv
Cilvēka resursu vadība Karīna Adamoviča-Krišāne m.k. 59 karina.adamovica-krisane@ malnavaskoledza.lv
Loģistikas pamati Gints Birzietis gints.birzietis@malnavaskoledza.lv
Inženiergrafika Arturs Vorkalis m.k. 50
j.k. 70
arturs.vorkalis@malnavaskoledza.lv
Tehniskie standarti Arturs Vorkalis m.k.50. arturs.vorkalis@malnavaskoledza.lv
Hidraulika, pneimatika Arturs Vorkalis m.k. 50
j.k. 70
arturs.vorkalis@malnavaskoledza.lv
Virsmu apstrādes tehnoloģijas Antons Pacejs antons.pacejs@malnavaskoledza.lv

J.k. - Malnavas koledžas jaunais korpuss (Kļavu iela 17, Malnava)

M.k. - Malnavas koledžas muižas korpuss (Muižas iela 4, Malnava)