Lauksaimniecības projektu digitālā vadīšana

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) pieaugušo izglītības projekta Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" mācību sestajā kārtā piedāvājām apgūt tiešsaistē:

Partneris LLU Malnavas koledža
Izglītības programmas veids Studiju modulis.
Izglītības programmas struktūra Elektroniska datu apstrāde - 80 stundas; Statistika un pētījumu metodoloģija - 80 stundas; Lauksaimniecības projektu vadīšana - 80 stundas.
Kompetence Digitālā projektu vadība.
Izglītības programmas mērķis Iegūst iemaņas darbā ar datora aparatūru un programmatūru, jāiegūst zināšanas un iemaņas modernu datoru un Internet izmantošanā, jāprot izmantot elektronisko tabulu aprēķinu un diagrammas veidošanu. Iemācīties veidot prezentācijas. Jāprot iegūtās zināšanas izmantot mācību procesā un savā profesionālajā darbībā. Iegūst priekšstatu par statistiku un statistiskajiem rādītājiem un prasmes izmantot statistiskos rādītājus un metodes uzņēmumā notiekošo procesu izpētei un ietekmēšanai. Izprast projekta būtību, nozīmi un veidus finanšu līdzekļu piesaistīšanā. Iemācīties projektu plānošanas, realizēšanas un vadīšanas principus, projektu efektivitātes vērtēšanas metodes. Izprast lauksaimniecības projektu īpatnības.
Izglītības dokuments Apliecība par studiju kursu kopas apguvi.
Prasības iepriekšējai izglītībai Vidējā izglītība.
Priekšzināšanu līmenis Datorprasmes vidējās izglītības līmenī. Pamata zināšanas uzņēmējdarbībā un lauksaimniecības pamatos.
Sasniedzamie mācīšanās rezultāti Zināšanas un prasme patstāvīgi sagatavot noformulēt projekta ideju, izanalizēt projekta iespējamās alternatīvas. Prasme izveidot projekta komandu, nodefinēt katra projekta komandas locekļa veicamos pienākumus un uzdevumus. Prasme sagatavot projekta ieviešanas plānu, laika grafiku, resursu plānu un budžetu. Prasme prezentēt un aizstāvēt izstrādāto projektu, pamatot tā izstrādāto ieviešanas plānu un budžetu
Nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums Portatīvais dators ar iebūvētu kameru, mikrofonu, skaļruņiem un tajā instalētu programmatūru vai stacionārs dators ar pieslēgtu kameru, mikrofonu skaļruņiem un tajā instalētu programmatūru.
Kopējais stundu skaits 240 stundas:
  • 156 kontaktstundas;
  • 84 stundas - patstāvīgais darbs.
Noslēguma pārbaudījums Eksāmens
Īstenošanas vieta Attālināti
Īstenošanas periods 8 nedēļas, sākot ar septembri
Līdzmaksājums, EUR 108 EUR (10%)
Programmas apguves valoda Latviešu valoda
Programmas kontaktpersonas Alita Dukule | 26513580 | alita.dukule@malnavaskoledza.lv
Pieteikšanās Līdz 2021. gada 30. jūnijam, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Vairāk par pieteikšanās nosacījumiem:

macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas