Kas ir Erasmus+?

Erasmus+ augstākās izglītības iestāžu studentiem sniedz iespēju iegūt starptautisku pieredzi un zināšanas:

studējot kādā no partneru augstākās izglītības iestādēm

praktizējoties ārvalstu uzņēmumos vai citās atbilstošās darba vietās

īstenojot kombinētu studiju un prakses periodu ārvalstīs

Studenti, kas reģistrēti augstākās izglītības iestādē, kurai ir piešķirta (saite uz ) Erasmus Augstākās izglītības harta (ECHE). (Pielikums Nr. 1) Augstākās izglītības hartas turētājiem ir jāievēro arī (saite uz Pielikumu Nr 2) Erasmus Policy Statement (Overall Strategy)

Harta VET

Erasmus Charter_EN

Vairāk informāciju par Erasmus + mobilitātēm lasi (saite uz) : http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/ un http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/trainees/students_en.

Kā arī (saite uz pielikumu nr.3 ) Erasmus + vadlīnijas

Mobilitātē var piedalīties, sākot no 2. studiju gada.

Studijām
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Praksei
Minimālais ilgums – 2 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

Viena studiju cikla ietvaros (bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību jeb koledžas studijas, maģistrantūras, doktorantūras studijas) students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē (šajā periodā tiek ieskaitīta arī Erasmus+ mobilitāte starp Programmas un Partnervalstīm, Mūžizglītības programmas ietvaros īstenotā mobilitāte un Erasmus Mundus studijas).

Prakses mobilitāte:

sniedz iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī;

palīdz studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;

sniedz iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;

veicina sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;

sekmē labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Mācību mobilitātes dalībnieks finansējumu aktivitāšu īstenošanai saņem no savas nosūtošās koledžas.

Aktuāla informācija par COVID

Saite uz Piesardzīga ceļošana | Covid-19 (covid19.gov.lv)

Saite uz https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0

Saite uz https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

Noskaidrot, vai izvēlētā mācību iestāde uzņem iebraucošos studentus, var saite uz https://covid.uni-foundation.eu/

Erasmus+ mērķi

Studiju mobilitātes mērķi:

  • sniegt iespēju studentiem pavadīt noteiktu studiju periodu, mācoties citas dalībvalsts augstskolā
  • sniegt iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs
  • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi
  • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Prakses mobilitātes mērķi:

  • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem augstskolu absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī
  • palīdzēt studentiem piemēroties ES darba tirgus prasībām
  • sniegt iespēju studentiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru
  • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem
  • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību

Saite uz pielikumu Nr. 4 Malnavas koledžas nolikums par Erasmus+ projektu