Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā
Akreditācija  līdz 17.11.2024.
Studiju vietas adrese Kļavu iela 17, Malnava, Ludzas novads, LV-5750
Studiju programmas direktore
Koordinātes
Ruta Kļaviņa
ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
+371 26 462 906
Iegūstamā kvalifikācija Lauksaimniecības speciālists
Kredītpunkti 80
Iepriekšējā izglītība  Vidējā izglītība
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene 2 gadi
Nepilna laika neklātiene 2,5 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē valsts budžeta finansējums
Nepilna laika neklātienē maksas studijas - EUR 684,00 studiju gadā
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību
Stipendija Pilna laika studiju programmā - EUR 140,00 mēnesī
Iespējas paralēli studijām Jauniešu iniciatīvu atbalsts (Erasmus+, studentu pašpārvalde)

Iesaiste projektos

Labiekārtota dienesta viesnīca un trenažieru zāle

Iespējas pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 
Strādāt dažāda līmeņa lauksaimniecības nozares uzņēmumos atbilstoši profesijai.
Kā pašnodarbināta persona izveidot savu uzņēmumu lauksaimniecības nozarē, veikt individuālu uzņēmējdarbību.
Veikt pētniecību lauksaimniecības nozarē.
Izstrādāt projektu pieteikumus un īstenot projektus.
Turpināt studijas pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās.
Nodarbinātības apraksts Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības speciālistus lauksaimniecībā, kuri strādā zemnieku saimniecībās, uzņēmumos, tā filiālēs, struktūrvienībās vai ir individuālā darba veicējs lauksaimniecībā, kuri var veikt uzņēmējdarbības stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu (patērētāju un ražotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību un pienākumu nodrošināšanu. Uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā strādā uzņēmuma vadītāja pakļautībā, ievērojot LR likumu un citu normatīvo aktu prasības.

Mācībspēki