Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma Autotransports

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma Autotransports
Akreditācija  līdz 15.12.2024.
Studiju vietas adrese Kļavu iela 17, Malnava, Ludzas novads, LV-5750
Studiju programmas kontakt-persona

Karīne Laganovska
Karine.Laganovska@malnavaskoledza.lv
T: +371 26411587
Iegūstamā kvalifikācija Autoservisa speciālists
Kredītpunkti 150
Iepriekšējā izglītība Vidējā izglītība
Programmas īstenošanas forma Pilna laika klātiene 2,5 gadi
Nepilna laika neklātiene 3 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē valsts budžeta finansējums
Nepilna laika neklātienē maksas studijas - EUR 768,00 studiju gadā
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību
Stipendija Pilna laika studiju programmā 140,00 Euro mēnesī.
Iespējas paralēli studijām Jauniešu iniciatīvu atbalsts (Erasmus+, studentu pašpārvalde)

Iesaiste projektos
Labiekārtota dienesta viesnīca un trenažieru zāle

Iespējas pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 
Strādāt dažāda līmeņa autoservisa uzņēmumos atbilstoši profesijai.
Kā pašnodarbināta persona veikt individuālu uzņēmējdarbību autotransporta nozarē.
Veikt pētniecību autotransporta jomā.
Turpināt studijas pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās
Nodarbinātības apraksts Studiju programmas “Autotransports” mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu atbilstoši profesijas standartā noteiktajai profesionālajai kompetencei. Autoservisa speciālists koordinē autoservisa darbus, organizē un uzrauga transportlīdzekļa pieņemšanu remontā un nodošanu klientam, nodrošina autoservisa pakalpojumu izpildi. Organizē transportlīdzekļu remonta darbus, aprīkojuma un iekārtu uzturēšanu un pārbaudes, izstrādā vienkāršu tehnoloģisko procesu secību. Autoservisa speciālista profesionālā kompetence ir nepieciešama automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radniecīgos uzņēmumos. Autoservisa speciālists komunicē ar klientu un vada uzņēmuma darbiniekus, kā arī pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanu. Autoservisa speciālista kvalifikācijas iegūšanai studiju programmas ietvaros paredzēts sagatavot augsti kvalificētus, vispusīgus, darba tirgū konkurētspējīgus autoservisa sektora speciālistus.

Mācībspēki