Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma Augkopība

Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programma  Augkopība
Akreditācija līdz 17.11.2024.
Studiju vietas adrese Kļavu iela 17, Malnava, Ludzas novads, LV-5750
 Studiju programmas direktore

Kintija Pekša
kinitja.peksa@malnavaskoledza.lv
+371 29190730
Iegūstamā kvalifikācija Augkopības speciālists
Kredītpunkti 80 (120 ECTS)
Iepriekšējā izglītība  Vidējā izglītība
Īstenošanas ilgums Pilna laika klātiene 2 gadi
Nepilna laika neklātiene 2,5 gadi
Finansējums Pilna laika klātienē valsts budžeta finansējums
Nepilna laika neklātienē maksas studijas - EUR 684,00 studiju gadā.
Iegūstamais izglītības dokuments Diploms par īsā cikla profesionālo augstāko izglītību
Stipendija  Pilna laika studiju programmā - EUR 140,00 mēnesī
Iespējas paralēli studijām Jauniešu iniciatīvu atbalsts (Erasmus+, studentu pašpārvalde)

Iesaiste projektos
Labiekārtota dienesta viesnīca un trenažieru zāle

Iespējas pēc profesionālās kvalifikācijas ieguves 
Augkopības speciālists veic profesionālo darbību augkopības uzņēmumā funkcionālā vadītāja uzraudzībā vai darbojas kā individuālais komersants vai pašnodarbinātais.
Veikt pētniecību augkopībā.
Turpināt studijas pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības programmās.
Nodarbinātības apraksts Augkopības speciālists plāno, organizē, vada un konsultē augkopības kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus; sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu; izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, nodrošina nepieciešamos resursus, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Mācībspēki