Programma - Komerczinības

Programma - Komerczinības

LBTU Malnavas koledža- vienā solī ar laiku!

Nāc un apgūsti darba tirgū pieprasītas profesijas ar konkurētspējīgu atalgojumu!

Izglītības programma Komerczinības
Iegūstamā kvalifikācija Komercdarbinieks
Mācību
ilgums
3,5 gadi
Kvalifikācijas apraksts Iegūstamā kvalifikācija: LKI 4 "Komercdarbinieks"

Kvalifikācijas apraksts: Komercdarbinieks plāno resursus, organizē un uzrauga preču un/vai pakalpojuma iepirkšanu un pārdošanu, veic saimnieciskās darbības uzskaiti, dokumentēšanu, analizē informāciju. Piedalās nepieciešamo resursu plānošanā, piesaista un apkalpo klientus, sagatavo un demonstrē preču/pakalpojumu. Veic mārketinga pasākumus, piedalās cenu politikas veidošanā, piedāvājumu sagatavošanā uzņēmuma dalībai iepirkumos. Ievēro personas datu aizsardzības likumu.  Komercdarbinieki apgūst jaunākās informācijas tehnoloģijas datorprogrammas (grāmatvedības un resursu vadības sistēmas).

Darba iespējas: Komercdarbinieks var strādāt dažādu nozaru uzņēmumos, t.sk., mazumtirdzniecības, transporta pakalpojumu, ēdināšanas, tūrisma, ražošanas, agrobiznesa u.c. nozarēs. Var strādāt arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Var strādāt tādos amatos kā struktūrvienības vadītājs, grāmatvedības, personāldaļas, mārketinga daļas, loģistikas, ražošanas, realizācijas un projektu daļas darbinieks.
Iegūstamā izglītība Izglītības dokuments
  • Profesionālā vidējā izglītība
  • Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Mācību priekšmeti

Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeti: Latviešu valoda I; Svešvaloda I (B2); Svešvaloda (B1); Matemātika I; Dabaszinības; Literatūra I; Sociālās zinības un vēsture; Sports. Mūžizglītības kompetenču moduļi: Sabiedrības un cilvēka drošība; Valodas, kultūras izpratne un izpausme; Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Profesionālo kompetenču moduļi: Uzņēmuma darbības pamatprocesi; Preču un pakalpojumu iepirkšana; Preču un pakalpojumu pārdošana; Preču uzskaite un dokumentēšana; Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde; Biroja darba nodrošināšana; Budžeta izstrāde; Tirgus un klienti;Biznesa plāna izstrāde; Pakalpojumu sniegšanas organizēšana.

Komercdarbinieka prakse

Mācību periodā jānokārto centralizētie eksāmeni vispārizglītojošos mācību priekšmetos, eksāmeni profesionālajos mācību kursos un noslēgumā – centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens. 

Iesniedzamie dokumenti
  • iesniegums;
  • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopija vai profesionālo kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot izglītības iestādes vadītājam oriģinālu, ja profesionālās izglītības programmas apgūšanai nepieciešama iepriekš iegūta izglītība/ vai izziņas par izglītības dokumenta atzīšanu kopija, uzrādot izglītības iestādes vadītājam oriģinālu, ja izglītību apliecinošais dokuments izsniegts ārvalstīs;
  • 3 fotokartiņas(3X4)
  • izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei.
  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte).
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Sadzīves apstākļi un ārpusstundu aktivitātes

Labi sadzīves apstākļi tiek nodrošināti tikko izremontētā dienesta viesnīcā ar modernu trenažieru zāli, ir pieejama ēdnīca,
sporta bāze.

Piektdienās no 15.septembra bezmaksas transports uz Rēzekni, Ludzu Balviem.

Ārpusstundu laikā jauniešiem tiek piedāvātas iespējas iesaistīties interešu izglītībā atbilstoši vēlmēm. Uzsākot mācības tiek veikta jauniešu aptauja par intersēm un interešu izglītības (pulciņi) piedāvājums tiek veidots atbilstoši jauniešu vēlmēm. Tradicionāli koledžā darbojas dažādi sporta pulciņu, metināšanas pulciņš, kartinga pulciņš, moderno deju pulciņš u.c.

Jauniešiem ir iespēja doties ERASMUS+ mobilitātēs uz dažādām Eiropas valstīm un aktīvi darboties pašpārvaldē

Tālākas izglītības iespējas. Var turpināt studijas LBTU Malnavas koledžā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmā "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" un iegūt LKI 5 "Lauksaimniecības speciālists" vai studiju programmā "Augkopība" un iegūt LKI 5 "Augkopības speciālists" vai Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē. Ir budžeta vietas.
Papildus informācija https://www.facebook.com/llumalnavaskoledza
https://www.instagram.com/llumalnavaskoledza/
www.malnavaskoledza.lv

Video par programmu: