Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

Augu aizsardzības likumā noteikts, ka otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus atļauts iegādāties un lietot personām, kas saņēmušas apliecību par augu aizsardzības zināšanu minimuma apgūšanu.

Pamatapmācības 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību IEGŪŠANAI

 • mācību ilgums: 27 stundas
 • mācību maksa:100 EUR
 • mācības notiks tiešsaistē

Pieteikšanās līdz 11.04.2023 .: https://ej.uz/piesakos_LLU_MaK

Izglītības programma Pamatapmācības programma profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai
Mācību ilgums 27 stundas
Iegūstamā izglītība dokuments
 • Profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība darbībām ar otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļiem
Profesionālās izglītības programmas mērķis
 • Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskas zināšanas par otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un drošības prasībām.
Profesionālās izglītības programmas uzdevumi
 • Atsaucoties uz 19.03.2013. MK noteikumiem Nr.147 „Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību”, apmācības paredzētas, lai neradītu draudus apstrādei neparedzētiem augiem jeb citām blakus kultūrām, kā arī risku cilvēkiem, dabas bioloģiskai daudzveidībai un videi kopumā.
Kursa programma
 • Augu aizsardzības jēdziens. Augu aizsardzība Latvijā. Augu aizsardzības galvenie pasākumi augiem kaitīgo organismu izplatības ierobežošanai un apkarošanai.
  Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu.
  Eiropas Savienības normatīvie akti augu aizsardzības jomā. Latvijas nacionālie normatīvie akti augu aizsardzības jomā.
  Prasības, kas jāievēro augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  Augu aizsardzības līdzekļu reģistrs.
  Galvenie augu aizsardzības līdzekļu lietošanas ierobežojumi.
  Augu aizsardzības līdzekļu marķējums.
  Iegādāto un izlietoto augu aizsardzības līdzekļu uzskaite.
  Administratīvo pārkāpumu kodekss. Administratīvā procesa likums. Galvenie pārkāpumi.
  Grozījumi normatīvajos aktos. Izmaiņas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
  Augu aizsardzības līdzekļu klasifikācijas pamatprincipi (piemēram, pēc ķīmiskā sastāva, iedarbības veida, kaitīgā organisma, preparatīvās formas). Karantīnas un nekarantīnas organismi.
  Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija.
  Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas. To sagatavošana darbam. Ekspluatācija.
  Kultūraugu slimības. To klasifikācija. Nozīmīgākās galveno lauksaimniecības kultūraugu slimības. Pazīmes.
  Kultūraugu kaitēkļi (piemēram, kukaiņi, ērces, nematodes). To barošanās un attīstības cikli. Nozīmīgākie galveno lauksaimniecības kultūraugu kaitēkļi. Bojājumu pazīmes.
  Nezāles, to klasifikācija. Bioloģiskās īpašības. Izplatītāko nezāļu raksturojums.
  Integrētā augu aizsardzība- profilakse, augu aizsardzības līdzekļi. Lēmuma pieņemšana par to lietošanu. Salīdzinošais novērtējums.
  Augu kaitēkļu un slimību izplatības novērojumi un prognozes.
  Iespējamais augu aizsardzības līdzekļu lietošanas apdraudējums un risks, risks cilvēkiem (operatoriem, iedzīvotājiem, garāmgājējiem, cilvēkiem, kas iekļūst apstrādātās teritorijās, darbojas ar apstrādātiem produktiem vai lieto tos uzturā), risks videi (derīgiem kukaiņiem, florai un faunai, bioloģiskajai daudzveidībai).
  Simptomi, kas liecina par saindēšanos ar augu aizsardzības līdzekļiem. Pirmā palīdzība. Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski. Viltojumu identificēšana.
  Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem
  Rīcība ārkārtas gadījumos (nejauša augu aizsardzības līdzekļu noplūde, avārijas)
Noslēguma pārbaudījums Eksāmens
Pamatapmācības programmas tēmas