Malnavas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis

Nr.p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN(euro) PVN (euro) Cena ar PVN(euro)
1. Dienesta viesnīcas pakalpojumi
1.1. īres maksa
1.1.1. izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā viena gultas vieta mēnesī 8.54 0,00 8.54
1.1.2. izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā viena gultas vieta mēnesī 46.96 0,00 46.96
1.1.3. koledžas darbiniekiem viena istaba mēnesī 56.81 0,00 56.81
1.1.4. citām personām viena vieta mēnesī 142,29 17,07 159,36
1.1.5. īslaicīga gultas vietas īre (līdz septiņām diennaktīm)
1.1.5.1. izglītojamiem viena vieta diennaktī 7,11 0,00 7,11
1.1.5.2. citām personām viena vieta diennaktī 12.52 1.50 14.02
1.2. veļas mašīnas izmantošana ar skolas mazgāšanas līdzekli izglītojamiem viena mazgāšanas reize 1,45 0.00 1.45
1.2.1. Veļas mašīnas izmantošana ar personīgo mazgāšanas līdzekļim izglītojamiem viena mazgāšanas reize 0.83 0.00 0.83
1.3. datora (ar interneta pieslēgumu) izmantošana
1.3.1. izglītojamiem viena stunda 0,43 0,09 0,52
1.3.2. citām personām viena stunda 0,85 0.18 1,03
2. Kancelejas pakalpojumi
2.1. kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) viena lapa 0,08 0,02 0,10
2.2. kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) viena lapa 0,12 0,03 0,15
2.3. brošēšana ar spirāli (izglītojamiem) viena vienība 0,71 0,15 0,86
2.4. drukāšana (izglītojamiem) viena lapa 0,14 0,03 0,17
3. Arhīva pakalpojumi
3.1.1. arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā viens komplekts 4.70 0,00 4.70
3.1.2. arhīva dokumentu izsniegšana divu darbdienu laikā viens komplekts 12.52 0,00 12.52
3.1.3. izziņas izsniegšana viena izziņa 2.34 0,00 2.34
3.1.4. ar izglītības procesu saistītās dokumentācijas dublikāta izdruku izsniegšana viena vienība 6.26 0,00 6.26
4. Ar mācību procesu saistītie pakalpojumi 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības jomā
4.1. Maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu
4.1.1. Noslēguma pārbaudījums (eksāmens, ieskaite) Viens pārbaudījums 10.00 0.00 10.00
4.1.2. Kvalifikācijas prakses, kursa darba aizstāvēšana(pieņem komisija) Viena vienība 24.00 0.00 24.00
4.1.3. Atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana Viena vienība 200.00 0.00 200.00
4.1.4. Konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) Viena stunda 8.00 0.00 8.00
4.2. Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto rezultātu atzīšana
4.2.1. iesniegto dokumentu izvērtēšana un lēmuma sagatavošana Viens lēmums 66.12 0.00 66.12
4.3. Akadēmiskās izziņas sagatavošana
4.3.1. Trīs darbdienu laikā Viena izziņa 18.00 0.00 18.00
4.3.2. Divu nedēļu laikā Viena izziņa 12.00 0.00 12.00
4.4. Studiju maksa nepilna laika studiju programmām
4.4.1. nepilna laika studiju programma "Autotransports" viens semestris 320,00 0,00 320,00
4.4.2. nepilna laika studiju programma "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" viens semestris 285,00 0,00 285,00
5. Tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības mācību pakalpojumi
5.1. profesionālās izglītības programmas nepilna laika mācības viens semestris 285,00 0,00 285,00
5.4. neformālās izglītības kursi "Bioloģiskā lauksaimniecība" 180 akadēmiskās stundas 148,76 31,24 180,00
5.5. traktortehnikas kursi "TR-2" 87 akadēmiskās stundas 291,94 61,31 353,25
5.6. valsts augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecības iegūšana 30 akadēmiskās stundas 41,32 8,68 50,00
5.7. profesionālās tālākizglītības programmas 480 akadēmiskās stundas tāme 0,00
5.8. profesionālās tālākizglītības programmas 640 akadēmiskās stundas tāme 0,00
5.9. profesionālās tālākizglītības programmas 960 akadēmiskās stundas tāme 0,00
5.10. profesionālās pilnveides programmas 160 akadēmiskās stundas tāme 0,00
5.11. modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa apguve viens modulis tāme 0,00
5.12. neformālās izglītības programma viena akadēmiskā stunda tāme 21 %
6. Citi pakalpojumi
6.1. zāles izmantošana Muižas ielā 4 viena stunda 15.00 3.15 18.15
6.2. aktu zāles izmantošana Kļavu ielā 17 viena stunda 8.20 1.72 9,92
6.3. mācību klases telpas izmantošana ar aprīkojumu viena stunda 4.17 0.88 5,05
6.4. mācību klases telpas izmantošana bez aprīkojuma viena stunda 2.89 0.61 3,50
6.5. semināra konferenču telpas izmantošana viena stunda 8.27 1.74 10.01
6.6. datorklases izmantošana viena stunda 11.98 2.52 14,50
6.7. ēdnīcas ēdamzāles izmantošana viena stunda 5.37 1.13 6,50
6.8. virsbūves remontu laboratorijas izmantošana Viena stunda 32 6.72 38,72
6.9. automobiļu diagnostikas laboratorijas izmantošana Viena stunda 35.54 7.46 43,00
6.10. metināšanas laboratorijas izmantošana Viena stunda 39.67 8.33 48.00
6.11. sporta zāles izmantošana vienai personai viena stunda 5.79 1.22 7.01
6.12. visas sporta zāles izmantošana viena stunda 42,69 8,96 51,65
7.0. Transportlīdzekļu noma (citām personām)
7.1. traktors MTZ-82 bez degvielas viena stunda 12.40 2.60 15,00
7.2. traktors VALMET bez degvielas viena stunda 16.50 3.47 19.97
7.3. Frontālais traktors ar operatoru un degvielu Viena stunda 28.93 6.07 35.00
7.4. Vieglā automobiļa noma bez deg vielas Viena diena 16.53 3.47 20
7.5. vieglā automašīna Viens kilometrs 0.41 0.09 0.50
7.5.1. Vieglā automašīna Viena stunda 7.76 1.63 9.39
7.5.2. Mikroautobusa noma Viena diena 40.00 8.40 48.40
7.5.3. Piekabes noma Viena diena 10.00 2.10 12.10
8.0. Lauksaimniecības tehnikas izmantošana (citām personām)
8.1. zāles pļaušana viena stunda 7.50 1.58 9.08
8.2. graudu kaltēšana viena tonna 13.50 2.84 16.34