LBTU Malnavas koledžā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 140 audzēkņi

LBTU Malnavas koledžā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 140 audzēkņi

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.

Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.

Kompensācija uzņēmējam - 1.48 EUR/hpar DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.

Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu– līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

Projekts skaitļos: 

LBTU Malnavas koledžā projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 140 audzēkņi.

LBTU Malnavas koledžā populārākās profesijas projekta ietvaros: finanšu darbinieks, augkopības tehniķis, autodiagnostiķis, automehāniķis.

LBTU Malnavas koledžā labākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: lauksaimniecības joma mūsdienās ir pieprasīta un daudzpusīga nozare, tāpēc arī koledžas audzēkņiem paveras plašs prakses vietu piedāvājums, kā vieni no atvērtākajiem un populārākajiem uzņēmumiem praktikantu vidū ir bijuši SIA KMG Mežs, ZS Kotiņi un ZS Āres. Savukārt autotransporta nozarē SIA Scania Latvia ir bijis nozīmīgs sadarbības partneris ne tikai nodrošinot prakses vietas, bet arī uzņemot pie sevis ekskursijās un braucot ciemos pie audzēkņiem uz vietas koledžā.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/