LBTU Malnavas koledža izsludina atklātu konkursu uz jurista amatu

LBTU Malnavas koledža izsludina atklātu konkursu uz jurista amatu

AMATA MĒRĶIS:

Nodrošināt Koledžas nodrošināt savlaicīgu, precīzu un kvalitatīvu spēkā esošo normatīvo aktu, kā arī koledžas nolikuma, iekšējo normatīvo aktu, noteikumu un lēmumu izstrādi, piemērošanu un ievērošanu, kā arī sniegt kvalitatīvu juridisku atbalstu un juridisko jautājumu risināšanu Koledžas līmenī.

DARBA PIENĀKUMI:

 • sniegt pārdomātu, uz risinājumiem vērstu juridisku analīzi un konsultācijas, lai nodrošinātu ar koledžas darbību saistīto juridisko un administratīvo pienākumu izpildi (jo īpaši iepirkumu, līgumu, pārvaldības procedūru, interešu konfliktu, datu aizsardzības, intelektuālā īpašuma jomā), un citu koledžas tiesību aktu, kas attiecas uz Koledžas mērķiem un uzdevumiem, izstrādi un ievērošanu;
 • sniegt atbalstu juridisku atzinumu, ziņojumu un darba dokumentu sagatavošanā par dažādām juridiskām problēmām, kas rodas koledžas ikdienas darbā, un piemērojamo noteikumu un politikas nostādņu īstenošanā;
 • sniegt juridisku atbalstu veidņu projektu, vadlīniju, iekšējo noteikumu, īstenošanas noteikumu, procedūru, nostādņu vai lēmumu sagatavošanā/aktualizēšanā koledžas struktūrvienībām;
 • sniegt atbalstu juridisko lietu sagatavošanā iekšējai apritei un apstiprināšanai;
 • izstrādāt iepirkumu procedūru dokumentāciju un iepirkumu procesu norisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • analizēt ar publisko iepirkumu procedūru īstenošanu saistītos problēmjautājumus un sniegt priekšlikumus to risināšanai;
 • sniegt juridiskas konsultācijas sanāksmēs un darba grupās, ja nepieciešams.

PRASĪBAS:

 • vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • labas saskarsmes spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • prasme juridiski analizēt, argumentēt, interpretēt tiesību normas;
 • prasme dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.

PROFESIONĀLĀ PIEREDZE:

 • vēlama pieredze juridiskajā darbā ilgāka par 2 gadiem;
 • pieredze publisko un privāttiesisko līgumu sastādīšanā un publisko iepirkumu dokumentācijas noformēšanā ilgāka par 2 gadiem;
 • pieredze lēmumu projektu izstrādē un iekšējo normatīvo aktu izstrādē.

PROFESIONĀLĀS ZINĀŠANAS:

 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
 • zināšanas publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu un kompetento institūciju izstrādāto publiskā iepirkuma vadlīniju piemērošanas jomā;
 • prast pielietot praktiskajā darbībā saistošos normatīvos aktus;
 • normatīvo aktu civiltiesību jomā pārzināšana, kā arī prasme izmantot tos praksē.

VISPĀRĒJĀS ZINĀŠANAS UN PRASMES:

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • Angļu valoda B 1 līmenis;
 • analītikas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • prasme apkopot dažāda veida informāciju, analizēt to un izvērtēt labākos risinājumus lēmumu pieņemšanai, spēja uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem;
 • teicamas digitālās prasmes (MS Office);
 • prasme darbā ar datoru (MS Outlook, Word, Excel, Power Point), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pieteikuma vēstule, kurā lūdzam aprakstīt savu motivāciju strādāt Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūras “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža”;
 • Curriculum Vitae;
 • Izglītības dokumentu kopijas (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Konkursa pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 15.09.2023. (ieskaitot), iesniedzamos dokumentus, sūtot elektroniski uz e-pastu: Anastasija.Katkovska@malnavaskoledza.lvar norādi “ Konkurss Jurists”.

Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri būs izturējuši 1.kārtu – Pieteikuma vēstuli un CV konkursu, lai saskaņotu atlases intervijas laiku. Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, LBTU Malnavas koledža informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes aģentūra “Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Malnavas koledža” Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pagasts, Ludzas novads, LV-5750.

MĒS TEV PIEDĀVĀJAM:

Darbu stabilā institūcijā ar dinamisku un mūsdienīgu darba vidi;

Pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

Stabilu atalgojumu;

Karjeras izaugsmes iespējas;

Pamatdarba atalgojums EUR 1287,00 euro;

Atsaucīgu kolektīvu.