Malnavas koledža turpina attīstības ceļu un no jaunā gada iekļausies LLU

Malnavas koledža turpina attīstības ceļu un no jaunā gada iekļausies LLU

No 2022. gada 1. janvāra Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kā zinātnes universitātes sastāvā tiks integrēta Malnavas koledža. Par šo abas puses vienojušās, lai nodrošinātu pēctecību lauksaimniecības un ar to saistīto nozaru izglītībā un veicinātu lauku teritoriju sociālekonomisko aktivitāti. Turklāt koledžai tas būs nozīmīgs solis straujākā attīstībā un jaunu iespēju nodrošināšanā saviem studentiem un absolventiem.

Malnavas koledža ir viena no tradīcijām bagātākajām lauksaimniecības vidējās un 1. līmeņa augstākās izglītības iestādēm Latvijā. Šogad koledža nosvinēja savas pastāvēšanas simto gadadienu, un tajā tiek īstenotas vidējās profesionālās un 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas lauksaimniecības mehanizācijā un autotransportā, augkopībā, lopkopībā, dārzkopībā un lauksaimniecības uzņēmējdarbībā. Koledžā ir plaša materiāltehniskā bāze, lai jaunieši pēc 9. vai 12. klases beigšanas varētu attīstīt spēcīgas prasmes un kompetences darbam ar lauksaimniecisko darbību saistītos uzņēmumos. Šobrīd dažāda līmeņa programmās Malnavā kopumā mācās vairāk nekā 450 audzēkņu un studentu.

Atbalstot Zemkopības ministrijas centienus mazināt izglītības sadrumstalotību un iniciatīvu par vertikālas integrācijas nepieciešamību lauksaimniecības izglītībā, Ministru kabinets ir nolēmis, ka no 2022. gada 1. janvāra Malnavas koledža būs LLU aģentūra. 2021. gada nogalē abas izglītības iestādes ir vienojušās par juridisko saistību pārņemšanu, kas nozīmē, ka koledža turpinās visu esošo mācību programmu īstenošanu Malnavā un zinātniski pētniecisko darbību.

“Zināšanu nepieciešamība lauksaimniecībā un mežsaimniecībā kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas ir būtiski augusi. Mums ir nepārtraukti jādod jaunas zināšanas topošajiem speciālistiem un jāmainās līdz ar nozarēm. Ja gribam, lai zeme ir apsaimniekota un laukos ir cilvēki, kuri strādā un vēlas tur dzīvot, kopīgi ar Zemkopības ministriju sapratām, ka LLU un Malnavā pārstāvētās unikālās jomas ir jāstiprina, lai tās nepazustu un dotu iespēju bioekonomikas nozarēs iegūt kvalificētus speciālistus ne tikai šodien, bet arī pēc 3, 5 un arī 10 gadiem. Paaudžu maiņa un novecošanās notiek, un vertikālā integrācija no profesionālās vidējās izglītības līdz augstākajai izglītībai ir risinājums, lai spētu nodrošināt speciālistus un nepazaudētu Latvijas unikālās jomas,” stāsta LLU rektore Irina Pilvere.

LLU ir vienīgā universitāte Latvijā, kas īsteno augstākās izglītības programmas visos Malnavas koledžas mācību virzienos un nodrošina šiem speciālistiem turpmākās izglītošanās iespējas. Turklāt papildus piedāvā specializēties arī citos bioekonomikas virzienos un inženierzinātnēs, ne tikai lauksaimniecībā. Abu iestāžu tuvināšanās nodrošinās pēctecību programmās, veicinās izglītības kvalitāti un radīs jaunas iespējas jauniešiem, kuri par savu pirmās lauksaimniecības izglītības ieguves vietu izvēlēsies Malnavu un vēlāk nokļūs arī Jelgavā.

Malnavas koledžas direktore Sandra Ežmale: “Nākamā Malnavas koledžas simtgade uzsāksies, īstenojot integrāciju Latvijas Lauksaimniecības universitātes sastāvā. Mēs esam gatavi jauniem izaicinājumiem un iespējām, kas paveras darbojoties Latvijas Lauksaimniecības universitātes draudzīgajā saimē. Mēs stiprināsim Malnavas koledžu, uzlabojot kvalitāti esošajās izglītības un studiju

programmās, kā arī piedāvājot jaunas programmas LLU pārstāvētajos virzienos, jo mūsu galvenā prioritāte ir izglītots, profesionāls un kvalificēts speciālists lauksaimniecības nozarē. Ticam, ka sniegsim LLU pievienoto vērtību kā nozīmīgākā un tradīcijām bagātākā izglītības iestāde lauksaimniecības nozarē Austrumlatvijā. Mēs esam gatavi nākotnei, nepazaudējot savu vēsturisko vērtību!”

LLU jau ir līdzīga institūciju integrācijas pozitīvā pieredze dārzkopības nozarē, jo 2017. gadā tās pārvaldībā tika nodota Bulduru Dārzkopības vidusskola, kas piedāvā vidējo profesionālo izglītību, un 2016. gadā - Dārzkopības institūts, kas nodrošina zinātnisko pētniecību. Lai gan katra institūcija atrodas dažādās Latvijas vietās, šobrīd dārzkopības vidējā izglītība, augstākā izglītība un pētniecība veido secīgu ķēdi, kas nodrošina zināšanu pārnesi no augstākajiem posmiem uz zemākajiem un ievērojami pilnveido jauno speciālistu zināšanas un prasmes.