​ Studentu uzņemšanas noteikumi

APSTIPRINĀTI:

Malnavas koledža padomes

2021. gada. 11.februāra sēdē

MALNAVAS KOLEDŽAS STUDENTU UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI UN IMATRIKULĀCIJAS KĀRTĪBA 2021./2022. STUDIJU GADAM

Malnavas koledžas (turpmāk tekstā - Koledža) Studentu uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā - Noteikumi) izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 45.p.,46.p.un 83.p, Koledžas nolikumu un citiem saistošajiem normatīvajiem aktiem. Šie noteikumi attiecas uz studijām Koledžā pilna un nepilna laika studiju formās 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.

I. STUDIJU IESPĒJAS 1. LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

1. Studiju programmā "Autotransports " no valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās uzņem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību - studiju ilgums 2,5 gadi.

2. Studiju programmā " Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" no valsts budžeta finansētajās pilna laika studijās uzņem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību - studiju ilgums 2 gadi.

3. Studiju programmā "Autotransports " ar studiju maksu nepilna laika studijās uzņem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību - studiju ilgums 3 gadi.

4. Studiju programmā " Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā" ar studiju maksu nepilna laika studijās uzņem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību - studiju ilgums 2,5 gadi.

II VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Tiesības studēt Malnavas koledžā ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir izdota LR nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas. Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt Malnavas koledžā nosaka Augstskolu likuma 83.pants,

2. Pilna laika studentiem, kuri ieskaitīti valsts noteiktā uzņemšanas limita ietvaros, studijas vienā programmā apmaksā no valsts budžeta. Atkārtotas studijas tajos pašos kursos pilna laika studijās iespējamas tikai par maksu.

3. Studijas Malnavas koledžā notiek valsts valodā.

4. Studēt Malnavas koledžā par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var tikai vienā studiju programmā.

5. Uzņemšanu studiju programmās nodrošina koledžas izveidota uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar koledžas apstiprinātu nolikumu.

III. PIETEIKŠANĀS NOTEIKUMI

1. Dokumentus pilna/nepilna laika studijām pieņem Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā (Malnavā, Malnavas pagasts, Kārsavas novads LV 5750, tālrunis 65733425). pilna laika studijām no 2021.gada 01.jūlija līdz 2021.gada 18. augustam darbadienās no plkst. 800- 1600 nepilna laika studijām no 2021.gada 02.jūlija darbadienās no plkst. 800- 1600 līdz 2021.gada 24. septembrim

2. Reflektantiem (pilna laika studijām) Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:

o iesniegums; (Koledžas sagatavota veidlapa);

o dokumenta par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

o 4 fotokartiņas (3x4);

o pases kopija (personiski uzrādot pasi);

o ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

o pilna laika studijām konkrētai pamatstudiju programmai noteikto mācību priekšmetu centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālu;

o mazākumtautību skolu absolventiem - sertifikāta par valsts valodas zināšanām vismaz 2. pakāpes līmenī kopiju, uzrādot oriģinālu.

o Papildus: sociālo statusu apliecinošie dokumenti - bāreņu apliecības kopija; izziņa par maznodrošinātās ģimenes statusu

3.Reflektantiem (nepilna laika studijām) Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā jāiesniedz šādi dokumenti:

o iesniegums; (Koledžas sagatavota veidlapa);

o dokumenta par vidējo vai vidējo profesionālo izglītību un atzīmju izraksta kopijas, uzrādot dokumentu oriģinālus;

o 2 fotokartiņas (3x4);

o pases kopija (personiski uzrādot pasi);

o ja mainīts uzvārds, uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu;

o mazākumtautību skolu absolventiem - sertifikāta par valsts valodas zināšanām vismaz 2. pakāpes līmenī kopiju, uzrādot oriģinālu.

IV. UZŅEMŠANAS KONKURSA PROCEDŪRA UN IMATRIKULĀCIJA STUDIJU UZSĀKŠANAI

1. Uzņemšana Malnavas koledžā pamatstudiju pilna laika programmās 2021.gada 19. augustā plkst.1000 . Pamatstudiju nepilna laika programmās 2021.gada 24. septembrī

2. Uzņemšana Malnavas koledžas pilna laika pamatstudiju programmās notiek, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu sertifikātiem un uz atestātu (diplomu) pamata:

3. Pieteikumus pieņem no:

3.1. reflektantiem, kuriem vidējās izglītības atestāta (diploma) gada atzīmes (GA) uzņemšanas prasībās noteiktajos mācību priekšmetos ir sekmīgas (ne zemākas par 4 ballēm desmit baļļu sistēmā un ne zemāk par 3 ballēm piecu baļļu sistēmā).

3.2. reflektantiem, kuriem MK noteiktajos centralizētajos eksāmenos (CE) līdz 2012. gadam ir A, B, C, D, E līmeņa vērtējums, no 2013.gada CE procentuālais vērtējums.

3.3. reflektantiem,

o kuri vidējo izglītību ieguvuši līdz 01.01.2004. gadam,

o kuri vidējo izglītību ieguvušas ārvalstīs,

o ar īpašām vajadzībām (ja persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tikusi atbrīvota no valsts pārbaudījumiem), konkursa rezultātus veido CE pielīdzināts vērtējums no izglītības dokumenta par vidējās izglītības ieguvi.

4. SP "Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā"

Uzņem, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (matemātikā, svešvalodā,) rezultātiem un atestāta(diploma) vidējo atzīmi. Vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemts vērā dokumenta par vidējo izglītību vidējais vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā.

Ja nav kārtots centralizētais eksāmens matemātika un/vai svešvalodā, tad konkursa kārtībā uz vakantajām vietām var piedalīties, ja ir nokārtoti centralizētie eksāmeni jebkuros divos priekšmetos no nosauktajiem: matemātikā, svešvalodā, latviešu valoda un literatūrā, bioloģijā, vēsturē un ķīmijā

Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pēc 2004. gada, veidojas pēc sakarības:

CE matemātikā ( procenti vai vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 1,0 + CE svešvalodā ( procenti vai vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 1,0 + vidējās izglītības atestāta (diploma) gala atzīmju vidējais vērtējums

Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām veidojas pēc sakarības:

GA matemātikā x 0,2 vai CE (vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100) × 1,0 + GA svešvalodā x 0,1 vai CE svešvalodā (vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 1,0 + vidējās izglītības atestāta (diploma) gala atzīmes vidējais vērtējums

5. SP "Autotransports"

Uzņem, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (matemātikā vai fizikā, svešvalodā,) rezultātiem un atestāta(diploma) vidējo atzīmi. Vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemts vērā dokumenta par vidējo izglītību vidējais vērtējums matemātikā, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā.

Ja nav kārtoti centralizētie eksāmeni matemātikā un/vai svešvalodā, tad konkursa kārtībā uz vakantajām vietām var piedalīties, ja ir nokārtoti centralizētie eksāmeni jebkuros divos priekšmetos no nosauktajiem: matemātikā, fizikā, vēsturē, svešvalodā, latviešu valodā un literatūrā un ķīmijā.

Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada, veidojas pēc sakarības:

CE matemātikā ( procenti vai vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 2,0 + CE svešvalodā ( procenti vai vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 1,0 + vidējās izglītības atestāta (diploma) gala atzīmju vidējais vērtējums

Konkursa rezultāti (punktu summa) personām, kuras vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām veidojas pēc sakarības:

GA matemātikā x 0,2 vai CE (vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100) × 2,0 + GA svešvalodā x 0,1 vai CE svešvalodā (vidējā procentu vērtība no visām daļām dalīta ar 100 ) × 1,0 + vidējās izglītības atestāta (diploma) gala atzīmes vidējais vērtējums

6. Nepilna laika pamat studijās ieskaita uz atestātu (diplomu) pamata

7. Pēc konkursa rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Uzņemšanas komisija iesaka Koledžas direktoram pirmos 30 reflektantus, kuriem ir lielākais konkursā iegūto punktu skaits (papildus arī līdz 2 kandidātiem) katrā studiju grupā, imatrikulēt studiju uzsākšanai Koledžā pilna laika studijās. Šiem reflektantiem pēc konkursa rezultātu paziņošanas ir jāreģistrējas attiecīgajā studiju programmā.

8. Reģistrācija studiju programmā notiek ne vēlāk kā 1 darbadienas laikā pēc konkursa. Ja reflektants norādītajā laikā nav reģistrējies, viņš zaudē tiesības reģistrēties studijām konkrētajā studiju programmā, un Koledžai ir tiesības uzaicināt reģistrēties nākamos reflektantus, kuri konkursā ieguvusi zemākus rezultātus.

9.. Imatrikulācija studiju uzsākšanai Koledžā notiek ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc konkursa (tiek izdots direktora rīkojums)

10. Pretenziju par uzņemšanas procesu iesniedz Malnavas koledžas Uzņemšanas komisijā pēc uzņemšanas līdz nākamās dienas plkst. 12.00.

11. Tiem reflektantiem, kas nav izturējuši konkursu vai arī citu iemeslu dēļ vēlas saņemt iesniegtos dokumentus, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

12. Visus jautājumus par uzņemšanu koledžā galīgi izlemj Malnavas koledžas Uzņemšanas komisija.

13. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.

14. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu koledžas direktoram. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

15. Ja, saskaņā ar reģistrēšanas rezultātiem, kādā studiju programmā reģistrējušos skaits ir nepietiekams, tad, lai nokomplektētu studiju grupu Koledžā, var izsludināt papildu uzņemšanu attiecīgajā studiju programmā.

Malnavas koledžas direktora p.i. Aivars Ruskulis