Projekti

ESF

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.


Malnavas koledža 2017./ 2018. mācību gada 27. decembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr. P6-03/04 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanu Malnavas koledžā.


Šajā 2018./2019.m.g. 1. semestrī projektā iesaistīti 42 Malnavas koledžas izglītojamie, kas projekta ietvaros saņem gan atbalstu ēdināšanā, gan atbalstu sabiedriskā transporta, dienesta viesnīcas izdevumu segšanā.


Projekta koordinatore Malnavas koledžā ir skolotāja Ilga Novikova.

Projekta sākums

Malnavas koledžā 2013./2014. mācību gadā veiksmīgi uzsākts realizēt Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.3. apakšaktivitātes „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai” vienošanās Nr.2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001

ERAF

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

Informāciju var apskatīt šeit

Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas pagastā”

Projekta aktivitātes
Projekta realizācija
Projekta realizācija 2018

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un Malnavas koledža 2018. gada 26. janvārī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot Malnavas koledžas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu.


Projekta Nr. 4.2.1.2/17/I/007 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Malnavas koledžas muižas ēkai Muižas ielā 4, Malnavā, Malnavas pagastā” mērķis ir Malnavas koledžas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, tādējādi nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, ēkas siltuma zudumu samazināšanos caur tās norobežojošām konstrukcijām, ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžības un ēkas ekspluatācijas laika palielināšanos.


Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot visu ēkas fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.


Malnavas koledža plāno veikt šādus būvdarbus:

  • ēkas sienu siltināšana;
  • bēniņu pārseguma siltināšana;
  • logu nomaiņu;
  • logu un durvju ailu siltināšanu.

Projekta īstenošanas ilgums – no 2018. gada 26. janvāra līdz 2018. gada 25. oktobrim.


Projekta kopējās izmaksas – EUR 600 000, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 510 000 un valsts budžeta līdzfinansējums –
EUR 90 000.


Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās, ka tiks sasniegti šādi rezultāti:
1) siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas;
2) siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 90 kWh/m2 gadā;
3) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 34.766 MWh/gadā;
4) aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 93.413 CO2 ekvivalenta tonnas gadā.


Projekta numurs: 4.2.1.2/17/I/007


Publicēts: 29.01.2018.

Projekts Nr. 8.1.4.0/17/I/004 “Augstākās izglītības studiju programmas “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā” infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšana Malnavas koledžā”

ERAF projekts Malnavas koledžā

Lauksaimniecības tehnikas iepirkums projektā

Projekta realizācija 2017. gadā

Projekta aktivitātes 2018. gadā

Projekts turpinās

SIA Amazone tehnika Malnavā

Projekts noslēdzas

Lat-Lit projekts

Projekts 2017

www.latlit.eu
www.europa.eu
LAT-LIT projekts Malnavas koledžā


Interreg Latvija – Lietuva programmas 2014.–2020. gadam Otrajā programmas prioritātē Nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes atbalstam projekts «Labour Market with out Borders»/ «MOBILITY” LLI- 183

Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektu.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta nosaukums INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”


Projekta īstenotāji Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.


Projekta mērķis Stimulēt darbaspēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales reģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas vajadzībām.


Projekta apraksts Projekta uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas pierobežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas otrpus robežai.


Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto skolu studenti un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos kvalifikācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasībām, tādējādi uzlabojot mobilitāti. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās starp-sektorālās tēmās, savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, t.i., (1) autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un interjera dizainu, (2) tekstila un grafiskais dizains, (3) ainavu arhitektūra un agro tūrisms, un (4) lauksaimniecība un tehnoloģijas.


Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu piedāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa nodrošināšanai 8 projektā iesaistītajās skolās, kā arī iesaistīt 150 personas kopīgās pārrobežu nodarbinātību veicinošās aktivitātēs un apmācībās.


Īstenošanas laiks 2017. gada 7. maijs–2019. gada 6. maijs


Kopējais projekta finansējums: 903 891,96 EUR, no kura Malnavas koledžai paredzēti 103 427.69 EUR (85% ERAF finansējums, 15% p līdzfinansējums).


Projektā paredzēts iegādāties aprīkojumu automehāniķu mācību procesa uzlabošanai: ORANGE 5 Programmer full set+ IMMO HPX; TANGO KEY Programmer; Universāla diagnostikas iekārta AVDI; Portatīvais dators; Riepu montāžas iekārta BOSCH TCE 4435 un TCE 330 ar ERGO CONTROL Riepu balansēšanas iekārtu BOSCH WBE 4400 Metālapstrādes virpas Holzmann ED1000KDIG; Frēze BF 50DIG; Lentzāģis BS210GP; Asināšanas darbagalds Holzmann UWS3; Urbšanas darbagalds Bernardo BM 25 T; REMS 590021 Pithon 1/2-2″ cauruļu locītājs.


Projekta koordinators Viktors Indričāns

Projekta INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183 ietvaros 2017. gada 2. novembrī Malnavas koledžu apmeklēja projekta partneri no Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas (BPVV), Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības un Utenas profesionālās izglītības centra (Lietuva). Koledžas direktors Juris Bozovičs pastāstīja par koledžu, par izglītības iespējām Malnavā.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Malnavas koledža, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.


PROJEKTA REALIZĀCIJA MALNAVAS KOLEDŽĀ 2017. GADĀ.

Partnerības līguma parakstīšana

Projekta partneri

Skolotāju apmācības Jonišķos (Lietuva)

Skolotāju vizīte Zarasos


Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji 2018. gada 23. martā piedalījās skolotāju apmācības “Efficiency and alternative solutions of Agriculture” Zarasu lauksaimniecības skolā.

Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī


Malnavas koledža realizē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183Projekta īstenotāji Vadošais partneris: Krāslavas novada dome; Projekti partneri LV: Malnavas koledža; Saules skola (Daugavpils); Balvu novada dome (arodskola); Projekti partneri LT: Alantas arodskola; Zarasu arodskola, Utenas arodskola; Jonišķu arodskola.Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstāde “Izglītības iespējas 2018” Daugavpilī, novada kultūras centrā “Vārpa 2018.gada 23. martā Tika sniegta informācija par projekta mērķiem , rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas –Lietuvas pierobežā

Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē


Projektu “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI 183. Projekta ietvaros Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās Izstādē “Izglītība un karjera 2018” Rēzeknē

Radošas darbnīcas Malnavā


INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY”LLI -183 ietvaros Malnavas koledžā 2018. gada 13.-15. jūnijā notika radošās darbnīcas lauksaimniecības specialitāšu audzēkņiem. Triju dienu laikā ciemiņi no Jonišķiem, Alantas un Zarasiem papildināja savas zināšanas un prasmes agronomijā, lopkopībā un mehanizācijā. Nodarbības vadīja Malnavas koledžas lektori SIA Amazone, SIA Konekesko un z/s Kotiņi pārstāvji.

Izstāde Viļānos

Malnavas koledža piedalījās Lauku dienā Viļānos, kas norisinājās 2018. gada 12. jūlijā. Koledžas pārstāvji prezentēja Malnavas koledžas Studiju un Izglītības programmas un stāstīja par INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekts “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY” LLI-183


“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē


Malnavas koledžas pārstāvji piedalījās“Uzņēmēju dienas Latgalē 2018”, 21. un 22. septembrī Latgales vēstniecībā “GORS”, Rēzeknē. Tika sniegta informācija par projekta mērķiem, rezultātiem un aktivitātēm Malnavas koledžā, kā arī projekta lomu izglītības kvalitātes uzlabošanā Latvijas–Lietuvas pierobežā.

Radošās darbnīcas Zarasu lauksaimniecības skolā Lietuvā — pilsētā Zarasai.


CREATIVE WORKSHOP Ecological Agriculture and Educationwithin the INTERREG V-A Latvia-Lithuania Programme project LLI-183 „Labour Market without Borders” / „MOBILITY”


2018. gada 25. septembris

Radošās darbnīcas Jonišķi Lietuva

Radošās darbnīcas Malnavā


INTERREG V-A 2014-2020 Latvijas-Lietuvas programmas projekta “Darba tirgus bez robežām”/“MOBILITY 24-26. oktobrī notika radošās darbnīcas autotransporta specialitāšu audzēkņiem. Piedalījās studenti no Lietuvas un Krāslavas skolām.