Profesionālā vidusskola

Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2017./2018. mācību gadu

Pašnovērtējums
Precizēts pašnovērtējums

Malnavas koledžas profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2016./2017. mācību gadu

Pašnovērtējums

Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2015./2016. mācību gadu

Pašnovērtējums

Malnavas koledžas Profesionālās izglītības programmas pašnovērtējums par 2014./2015. mācību gadu

Pašnovērtējums

Informācija

Malnavas koledža
Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas
kvalifikācijā – Lauku īpašuma apsaimniekotājs,
trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis
Profesionālās kvalifikācijas eksāmens notiks 18.06.2018., sākums plkst. 10.00
Konsultāciju grafiks 15.06.2018.

Kvalifikācija Konsultācijas administratīvos jautājumos vieta, laiks, vadītājs Konsultācijas par eksāmena norisi
/mācību priekšmets/
Vieta, laiks, vadītājs
Lauku īpašuma apsaimniekotājs Mācību daļa,64. kab. 24. un 26.05.2018.
plkst.14.00-15.00
direktora vietn.
I.Deniškāne-Ruskule
lopkopība 15.06.2018., 9.00 -10.00M. Cimermane
muižas ēkā
    augkopība 15.06.2018.; 10.15 – 11.15V. Šumska, muižas ēkā
    lauksaimniecības tehnika 15.06.2018.no 13.30 – 15.00; R.Lāčaunieks, muižas ēkā
    ekonomika,grāmatvedība 15.06.2018. no12.00-13.00
R.Kļaviņa ; j. k. 75.kab.

Sastādīja: direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības darbā I.Deniškāne-Ruskule
E-pasts: iveta.malnava@inbox.lv
Mob.: +371 26 516 936

Normatīvie dokumenti

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146
„Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791
“Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”

Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumi Nr. 662
“Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās”