Malnavas koledža

Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas novads, LV-5750

Tālrunis informācijai: +371 65 733 100

Profesionālās vidējās izglītības daļa tālr.: +371 65 733 274

1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības daļa tālr.: +371 65 733 425 (studiju daļa)

e-pasts: info@malnavaskoledza.lv

Reģistrācijas numurs: 4247002587

Nodokļu maksātāja numurs: 90000019505

Norēķinu konta numurs: LV08 TREL 2150 2320 0900 0

Norēķinu konta numurs: LV76 TREL 2150 2320 0700 0 (studiju daļa)

Ziedojuma kontu LV30 TREL715023203800B

Valsts Kase, Kods: TREL LV22

Amats Vārds, Uzvārds Tālrunis E-pasts
Direktors Sandra Ežmale 6 5733 100 sandra.ezmale@malnavaskoledza.lv
Sekretāre/personāla uzskaites darbiniece Sandra Švarca 65 733 100 info@malnavaskoledza.lv
Direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā Aivars Ruskulis 26 535 549 aivars.ruskulis@malnavaskoledza.lv
Galvenā grāmatvede Silvija Sutra 29 199 426 silvija.sutra@malnavaskoledza.lv
Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā Agnese Medne 29 435 057 agnese.medne@malnavaskoledza.lv
Direktora vietniece audzināšanasdarbā.
Projekta „Latvijas skolassoma” koordinatore
Inta Ostrovska26 444 605 inta.ostrovska@malnavaskoledza.lv
Galvenā grāmatvede Silvija Sutra 29 199 426 silvija.sutra@malnavaskoledza.lv
Lietvedības sekretāre profesionālā izglītības jomā Ilona Ancāne 65 733 274 ilona.ancane@malnavaskoledza.lv
Studiju daļas vadītāja Ruta Kļaviņa 26 462 906
65 733 425
ruta.klavina@malnavaskoledza.lv
Struktūrvienības vadītāja izglītības jomā Anita Jakimova 26 361 425 anita.jakimova@malnavaskoledza.lv
Arhīva pārzine Veronika Kvitova 25 985 296 veronika.kvitova@malnavaskoledza.lv
Darba aizsardzības speciālists Ernests Rinkevičs 26 527 323 ernests.rinkevics@malnavaskoledza.lv
Bibliotēkas vadītāja Inta Miņina 26 161 549 inta.minina@malnavaskoledza.lv
Dienesta viesnīcas vadītāja Lilija Skrima 27 874 089 lilija.skrima@malnavaskoledza.lv
Sporta organizators Gunārs Ozoliņš 26 640 736 gunars.ozolins@malnavaskoledza.lv
Medicīnas māsa Larisa Kolosova 29 334 951 larisa.kolosova@malnavskoledza.lv
Saimniecības daļas vadītājs Valdis Naglis 26 563 301 valdis.naglis@malnavaskoledza.lv
Dienesta viesnīca Liepu ielā 1 dežurants 65733201 lilija.skrima@malnavaskoledza.lv
Projekta „Pumpurs” koordinatore Ilga Novikova 28753862 ilga.novikova@malnavaskoledza.lv
Ersamus + koordinatore Karīna Adamoviča - Krišāne 26553778 karina.adamovica-krisane@malnavaskoledza.lv